You Tube
Tygodnik Solidarność
Tygodnik Solidarność

ZOZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
W KWK "PIAST"

KW odda emerytom i rencistom górniczym tonę węgla
To była jedyna możliwa decyzja. Gdyby zarząd Kompanii Węglowej jej nie podjął, naraziłby firmę na znacznie większe koszty - powiedział Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności po ogłoszeniu przez spółkę informacji o przywróceniu emerytom i rencistom górniczym pełnego wymiaru deputatu węglowego za 2014 rok. - Wcześniejsza decyzja zarządu spółki o odebraniu emerytom części bezpłatnego węgla była sprzeczna z przepisami prawa, na co od dawna zwracaliśmy uwagę. Później potwierdziły to wyroki sądów. Kolejne sprawy sądowe Kompania też by przegrała, co kosztowałoby o wiele więcej niż zwrócenie emerytom zabranej wcześniej tony węgla - ocenił Dominik Kolorz. Zgodnie z uchwałą zarządu Kompanii Węglowej zaległa tona bezpłatnego węgla będzie wydawana nie w postaci ekwiwalentu pieniężnego, ale w naturze. Węgiel będzie można odebrać do 31 czerwca 2015 roku. Emeryci, którzy nie zgodzą się na zamianę ekwiwalentu na węgiel będą czekać na jego wypłatę do końca przyszłego roku. Decyzja o ograniczeniu wymiaru emeryckiego węgla o 1 tonę zapadła w lutym tego roku. Sądy pierwszej instancji, rozstrzygając pozwy wnoszone przez emerytów w tej sprawie uznały za niezasadne odbieranie górnikom tego świadczenia w trakcie roku. Uchwała Zarządu Kompanii Węglowej dotyczy wyłącznie deputatu węglowego należnego za 2014 rok. Władze spółki nie wycofały się z decyzji dotyczącej całkowitej likwidacji prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów górniczych od stycznia 2015 roku. Śląsko-dąbrowska Solidarność przygotowała wzory potrzebnych oświadczeń i wniosków umożliwiających ubieganie się o wypłatę ekwiwalentów za deputat węglowy przez ZUS. Z możliwości tej mogą skorzystać wyłącznie byli pracownicy kopalń postawionych w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007 roku, którzy nabyli prawo do świadczeń emerytalno-rentowych przed tą datą. Wzory dokumentów są dostępne w biurach komisji zakładowych w poszczególnych kopalniach, biurach terenowych śląsko-dąbrowskiej Solidarności oraz biurze Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność w Katowicach. - Nasi prawnicy przygotowują również instrumenty prawne, które umożliwią pozostałym emerytom i rencistom górniczym dochodzenie należnych im uprawnień - dodaje Dominik Kolorz.
Górnicy w KW zawiesili protest
Okupacja siedziby Kompanii Węglowej została zawieszona. Decyzję w tej sprawie podjął sztab protestacyjno-strajkowy po powrocie delegacji górniczych central związkowych z Warszawy, gdzie odbyło się spotkanie dotyczące sytuacji w spółce z udziałem premier Ewy Kopacz i wicepremiera Janusza Piechocińskiego. - Bezpośrednio po zakończeniu rozmów w Warszawie pojechaliśmy do kolegów przebywających w siedzibie Kompanii Węglowej i wspólnie podjęliśmy decyzję o zawieszeniu protestu. Wracamy do domów i czekamy na realizację dzisiejszych ustaleń przez stronę rządową. Jeżeli ona nie nastąpi w każdej chwili jesteśmy gotowi do wznowienia akcji protestacyjnej w tej samej lub innej, bardziej radykalnej formie - powiedział Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności. Okupacja siedziby Kompanii Węglowej trwała od 13 listopada. Protest miał charakter rotacyjny. Grupy górników zmieniały się co kilkanaście godzin. Bezpośrednim powodem rozpoczęcia akcji protestacyjnej była informacja o braku środków na wypłatę grudniowych pensji dla pracowników przekazana związkom zawodowym przez zarząd spółki. Prezes Mirosław Taras oświadczył również stronie społecznej, że nie udało mu się pozyskać źródeł finansowania kluczowych elementów programu naprawczego spółki. Rozwiązaniem alternatywnym miałoby być zamknięcie kilku kopalń i likwidacja miejsc pracy. Podczas spotkania w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie premier Ewa Kopacz zapewniła, że wypłata wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych w Kompanii Węglowej nie jest zagrożona. Szefowa rządu zadeklarowała również wolę kontynuacji dialogu w sprawie sytuacji w KW i zapowiedziała kolejne spotkanie ze związkowcami, które najprawdopodobniej zostanie zorganizowane w Katowicach w ciągu najbliższych kilkunastu dni. W rozmowach z przedstawicielami górniczych central związkowych uczestniczył również Wojciech Kowalczyk powołany tego samego dnia pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Kowalczyk dotychczas był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Jego nominacja na nowe stanowisko oznacza, że od spraw górnictwa został odsunięty wiceminister gospodarki Tomasza Tomczykiewicz, czego domagały się związki zawodowe. Pełnomocnik zadeklarował, że w ciągu najbliższych 2-3 tygodni opracuje nowy plan naprawczy, który następnie będzie przedmiotem konsultacji ze stroną społeczną.
NIE CZEKAJ - PRZYJDŹ - ODBIERZ
Szeroki program "KARTA OBSŁUGI PRAWNEJ VOTUM S.A." pozwoli tobie i twojej rodzinie na : niezbędną pomoc w zgromadzeniu dokumentacji osobom pokrzywdzonym ( członkom zwiazku ) w WYPADKACH PRZY PRACY , uczestnikom wypadków komunikacyjnych, członkom rodzin, którzy utracili najblizszych w wypadkach , jesli zakład Ubezpieczeń zaniżył kwotę wypłaty odszkodowania. NIE CZEKAJ ODBIERZ KARTĘ OBSŁUGI PRAWNEJ W BIURZE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO SOLIDARNOŚĆ.
Reprezentanci naszego regionu w Komisji Krajowej
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność wybrał członków Komisji Krajowej na kadencję 2014-2018. Spośród delegatów na KZD z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego obok przewodniczącego Piotra Dudy do składu KK wybrani zostali: Bogdan Biś, Piotr Czypionka, Jerzy Goiński, Henryk Grymel, Jarosław Grzesik, Sławomir Kozłowski, Justyna Latos, Henryk Nakonieczny i Waldemar Sopata. Członkiem Komisji Krajowej jest również Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Komisja Krajowa na kadencję 2014-2018 liczy 104 osoby. 56 zostało wybranych w głosowaniu przez delegatów Krajowego Zjazdu, pozostali to przewodniczący regionalnych zarządów związku i szefowie sekretariatów branżowych. Wybór na stanowisko przewodniczącego w tych strukturach oznacza automatycznie wejście w skład Komisji Krajowej. W Krajowej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2018 nasz region reprezentować będzie Halina Cierpiał.